Data Protection Privacy Notice


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

The controller of your personal data is Piotr Siemieniak UP Secure with registered office in Gdańsk (80-395), ul. Olsztyńska 3A/31 with taxpayer identification number (NIP) 582-159-65-68.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich?

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie są Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych w relacjach biznesowych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawieraniem i realizacją umowy w związku z usługami świadczonymi przez administratora danych w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z wykonywaniem umowy zawartej z administratorem danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;

Przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego dla obecnej rekrutacji lub przyszłej rekrutacji w zależności od zaznaczonej opcji w formularzu aplikacyjnym i będą przetwarzane na podstawie:

  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;

Przetwarzanie danych w celach marketingowych (email)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem działań marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych w zależności od zaznaczonej opcji w formularzu.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do działalności marketingowej i wysyłki informacji handlowych;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z wykonywaniem umowy zawartej z administratorem danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;

Przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją szkoleń

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?