Terms and Conditions


Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu oprogramowania w modelu ”Software As a Service” dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Definicje:
 3. Instancja (administrator danych osobowych) – odseparowane logicznie dane, które są dostępne dla użytkownika w ramach jego uprawnień, jeden użytkownik może mieć dostęp do wielu Instancji pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.
 4. Użytkownik aktywny – każda osoba, która korzysta i może zalogować się do systemu i ma status ”aktywny” w ramach Instancji.
 5. Użytkownik nieaktywny – każda osoba, której dane osobowe zostały wprowadzone, lecz nie ma uprawnienia do logowania się do systemu lub nie ma uprawnienia do wybranej Instancji.
 6. Oprogramowanie ma na celu pomoc administratorom danych lub podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych w zakresie:
 7. Prowadzenia audytów wewnętrznych i zewnętrznych ochrony danych
 8. Prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
 9. Prowadzenia analiz ryzyka
 10. Prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych
 11. Prowadzenia rejestru aktywów informacyjnych
 12. Prowadzenia rejestru użytkowników oraz charakterystyki struktury organizacyjnej jednostki
 13. Prowadzenia rejestru zadań i rejestru incydentów
 14. Usługodawca świadczy usługę zgodnie z niniejszą umową (regulaminem świadczenia usług) lub warunkami określonymi w ofercie handlowej.
 15. Umowa zawarta jest na okres wskazany w sekcji dotyczącej parametrów niniejszej umowy.
 16. Płatność za usługę jest dokonywana przez Usługodawcę z góry na czas trwania umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca dostarcza usługę drogą elektroniczna w sposób uniemozliwiający dla osób nieuprawnionych do treści przekazu składającą się na tę usługę.
 2. Usługodawca w odpowiedni sposób zabezpiecza przetwarzane dane przez:
 3. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych
 4. Stosowanie zasad zarządzania kontami uprzywilejowanymi
 5. Stosowanie zasad zarządzania kopiami zapasowymi
 6. Zarządzaniem uprawnieniami do serwerów lub innych powiązanych usług wykorzystywanych do świadczenia niniejszej usługi.
 7. Usługodawca wymaga, aby Usługobiorca korzystał z najnowszej wersji przeglądarki Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge w celu zagwarantowania możliwości prawidłowego świadczenia usługi.
 8. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działania oprogramowania w sytuacji, gdy Usługobiorca nie korzysta z aktualnego i poprawnego oprogramowania.
 9. Usługodawca nie odpowiada za zainstalowane przez Usługobiorcę wtyczki lub dodatki do przeglądarek internetowych lub systemu operacyjnego, które mogą zmieniać wygląd lub zachowanie stron internetowych.

Obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawiony do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem oprogramowania dostarczanego przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca w odpowiedni sposób poinformuje administratora danych osobowych, gdy Usługobiorca występuje w roli procesora, jako podmiot świadczący outsourcing usług dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Usługobiorca w miarę możliwości będzie informował Usługodawcę o znalezionych błędach, wadach lub innych nieprawidłowościach w oprogramowaniu za pośrednictwem określonej przez strony ścieżki komunikacji dostępnej wewnątrz usługi.
 4. Usługobiorca oświadcza, że będzie korzystał z usługi w sposób będący zgodny z wymogami przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego.

Cennik usług

 1. Usługobiorca może samodzielnie dodać nowego administratora danych osobowych na czas przez niego określony zgodnie z cennikiem usługi.
 2. Usługobiorca może oddzielnie zamówić wsparcie techniczne zgodnie z cennikiem usługi. Wsparcie techniczne (email lub telefoniczne) w wariancie podstawowym jest niedostępne – zapytania mogą obejmować wyłącznie nieprawidłowości działania aplikacji lub propozycje usprawnień oprogramowania.
 3. Usługobiorca może zamówić wycenę budowy indywidualnych rozwiązań i funkcji, które będą dostępne w oprogramowaniu zgodnie z odrębnie zawartą umową między stronami.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy i uzupełnienia wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejsza umowa rozpatrywał będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem okresów wypowiedzenia określonych w umowie o współpracy.
 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.